ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ / Our Partners

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਸੋਸਾਇਟੀ

Canadian Pediatric Society

ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ

World Health Organization, Digital Health and Innovation Division

St. Michael’s Hospital, Unity Health Toronto